Ηλιούπολη - πρόσληψη ειδικού συνεργάτη Δημάρχου για συμβουλές σε θέματα τεχνικών έργων, πολεοδομίας και υποδομών του Δήμου: Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ***, στο ΦΕΚ με ονοματεπώνυμο.Διαβάζουμε σε ανάρτηση του Δήμου Ηλιούπολης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ την απόφαση 675/οικ. 7633/13.03.2024 του Δημάρχου Ηλιούπολης βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%A4%CE%A9%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%9A9%CE%A1?inline=true μεταξύ άλλων ότι " Προσλαμβάνουμε τον * * του * ως Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο ανωτέρω υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές σε θέματα τεχνικών έργων, πολεοδομίας και υποδομών του Δήμου...."

Στο ΦΕΚ 1070/Γ΄/07.04.2024 η σχετική με το θέμα δημοσίευση έχει και το ονοματεπώνυμο και τον αρ. βεβ. Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ηλιούπολης, και τον αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, και τον αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Για τους περίεργους...