Τα έμαθες τα νέα πατέρα; - ιστορική στιγμή για την Ηλιούπολη.

 

Μας λέει ο νέος Δήμαρχος Ηλιούπολης κ. Στάθης Ψυρρόπουλος.

Διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (κυα 45419/04.06.2024 - ΦΕΚ 573/τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./10.06.2024).

Αναρωτιόμαστε εαν τώρα θα επεκταθεί το υπάρχον Δημοτικό Κοιμητήριο Ηλιούπολης και θα επιλυθούν τα θέματα με το ΚΥΤ και τον προφήτη Ηλία.

Πάντως μας δόθηκε η ευκαιρία για μελέτη. Και για πολλές πολλές μελλοντικές αναρτήσεις...

ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α'/14.06.2018) 

"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.".

Άρθρο 4 

Σύνθεση Δ.Σ. Φορέα 

1. Ο Φορέας διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και απαρτίζεται από: 

α. Ένα μέλος, που υποδεικνύεται από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στην περιφέρεια των οποίων κείται το ακίνητο, το οποίο ορίζεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και του Φορέα γενικά. Για το σκοπό του προηγουμένου εδαφίου, κάθε δήμος εκ των ανωτέρω αποστέλλει έγγραφη εισήγηση στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, έπειτα από σχετική απόφαση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων. 

β. Τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. 

γ. Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από το Δήμο Γλυφάδας. 

δ. Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από το Δήμο Αλίμου. 

ε. Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών. 

στ. Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και 

ζ. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τη Διοίκηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.». 

2. Τα υποδεικνυόμενα, κατά τις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 1, μέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές  τους γνωστοποιούνται στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών από τους υποδεικνύοντες φορείς εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης υπόδειξης μέλους ή μελών και των αναπληρωτών τους εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, με κοινή απόφασή τους, ορίζουν στη θέση των ως άνω μελών και των αναπληρωτών τους πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σε αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης. 

Με όμοια απόφασή τους, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών δύνανται να αντικαθιστούν υποδειχθέντα ή ορισθέντα μέλη φορέων, κατόπιν υπόδειξης ή ορισμού νέων μελών εκ του αρμοδίου για την υπόδειξη ή ορισμό οργάνου διοίκησης των φορέων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης. 

3. Στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Φορέα, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και ορίζονται οι αρμοδιότητες των μελών του και το μέλος που εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα θέματα της εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας, ευθύνης, δήλωσης ασυμβίβαστου, σύγκρουσης συμφερόντων και οι λοιπές λεπτομέρειες λειτουργίας ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Φορέα. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή εκάστου μέλους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αυτής, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015. 

Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

(Συνεχίζεται...)

Η πρόσφατη ανάρτηση του Δημάρχου Ηλιούπολης κ. Στάθη ΨυρρόπουλουΙστορική στιγμή για την πόλη μας!
Ο Ηλιουπολίτης έχει πλέον λόγο στο παραλιακό μέτωπο.
Η Ηλιούπολη επισφραγίζει, στα γραφεία του Φορέα, με την ένταξή της στον Φορέα Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων του Ελληνικού την συμμετοχή της στην τροχιά ανάπτυξης της περιοχής. Η σημαντική αυτή συμφωνία ήρθε μετά από τιμητική πρόταση του Προέδρου του Φορέα και Δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου.
Η συμμετοχή στον Φορέα αλλάζει όλα τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της πόλης μας και τη βάζει σε μια τροχιά ανάπτυξης.
Η Ηλιουπολη για πρώτη φορά αποκτά αντισταθμιστικά οφέλη ενώ παράλληλα ανοίγει ο δρόμος και για την κατασκευή της υπόγειας σήραγγας όπου θα επαναφέρουμε τη συζήτηση για την επίσπευση των διαδικασιών αυτού του μεγάλου έργου πνοής για την πόλη μας.
Ως ένα από τα οφέλη μετά την αποπεράτωση του έργου του παραλιακού μετώπου θα είναι η ελεύθερη πρόσβαση σε κομμάτι της παραλίας για τους Ηλιουπολίτες.
Είμαι βαθιά συγκινημένος που πλέον ως Δήμος κι εγώ προσωπικά ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, θα συμβάλλουμε ενεργά για να αποκτήσει ο Ηλιουπολίτης ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία στο Ελληνικό και θα μπορεί να πραγματοποιεί ανεμπόδιστα τα θαλάσσια μπάνια ενισχύοντας την ποιότητα ζωής του.
Η Ηλιούπολη βρίσκεται μέσα από σημαντικές πράξεις όπως η παραπάνω σε μία τροχιά ανάπτυξης που θα καθορίσει το μέλλον της πόλης και θα επαναπροσδιορίσει τις επιλογές για τις επόμενες γενιές Ηλιουπολιτών που θα αποφασίσουν να κάνουν οικογένεια στην πόλη μας.
Μία τέτοια συμμετοχή μας στον Φορέα Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χωρών του Ελληνικού θα είναι καθοριστική και για την ανάπτυξη του τομέα των ακινήτων της πόλης όπως και των επιχειρήσεων.