Με υπογραφή Τάκη Θεοδωρικάκου η αναθεώρηση των όρων διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο - Δείτε την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 


(ΦΕΚ 4005/Β'/09.07.2024)

  Αριθμός Απόφασης 53806/08.07.2024
 Αναθεώρηση διατάξεων της υπ’  αρ. 91354/ 24.08.2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυ ξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983), αντικατάσταση του άρθρου 35 «Όροι διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο».

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), 

1.2. του ν. 4177/2013«Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δι ατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 4 και 22 αυτού (Α’ 173)  

1.3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρ θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 

1.4. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 

1.5. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15), 

1.6. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο νομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετο νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσω πικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), 

1.7. του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύ σταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφο ρά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/ 2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139), 

1.8. του π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (Α’ 91), 

1.9. της υπ’  αρ.  91354/2017 υπουργικής απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983). 

2. Την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχει ρηματικότητας καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. 

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 35615/30-04-2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποφασίζουμε: 

την αντικατάσταση του άρθρου 35 της υπ’ αρ. 91354/ 24.08.2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνη σης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983) ως εξής: 
«Άρθρο 35 
Όροι διάθεσης αποψυγμένων 
αλιευτικών προϊόντων 

1.Απαγορεύεται η απόψυξη κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων κατά το στάδιο της λιανικής πώλησης. 

2.Κατά το στάδιο της λιανικής πώλησης, επιτρέπεται η διάθεση προσυσκευασμένων αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων με όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις του άρ θρου 34 και εφόσον αυτά έχουν παραχθεί/συσκευασθεί από επιχειρήσεις με εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν πέραν από την προβλεπόμενη άδεια λειτουρ γίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004 του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004. Ο αριθμός έγκρισης του προηγούμενου εδαφίου υποχρεωτικά αναγράφεται επί της συσκευασίας. 

3.Η διάθεση αποσυσκευασμένων αποψυγμένων αλι ευτικών προϊόντων στο στάδιο της χονδρικής πώλησης διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και η μορ φή της συσκευασίας των προϊόντων αυτών καταλήγει ως έχει στη λιανεμπορική επιχείρηση/λιανοπωλητή.

4.Η διάθεση αποσυσκευασμένων αποψυγμένων αλι ευτικών προϊόντων στο στάδιο της λιανικής πώλησης επιτρέπεται εφόσον τηρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)τα προϊόντα επισημαίνονται με πινακίδα πώλησης, διαστάσεων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εκατοστών του μέτρου (cm) x δεκαπέντε (15) εκατοστών του μέτρου (cm), στην οποία σημειώνεται υποχρεωτικά και ευκρινώς η ένδει ξη «ΑΠΟΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ» με έντονα γράμματα (bold) μαύρου χρώματος και ύψους τουλάχιστον τριών (3) εκατο στών του μέτρου (cm), 

β)στην πινακίδα της περ. α’ αναγράφονται ευκρινώς και με έντονα γράμματα (bold) μαύρου χρώματος, επιπρόσθετα των ενδείξεων του άρθρου 34: 

βα) η ημερομηνία πρώτης κατάψυξης (ένδειξη: κατα ψύχθηκε στις ……), 

ββ) η ημερομηνία απόψυξης (ένδειξη: αποψύχθηκε στις ……), 

βγ) ο αριθμός άδειας της εγκεκριμένης εγκατάστασης της παρ. 2, στην οποία έλαβε χώρα η απόψυξη και βδ) η ένδειξη «ΔΕΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ» ή «ΑΠΑ ΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΨΥΞΗ», 

γ)η λιανεμπορική επιχείρηση/λιανοπωλητής διατηρεί τη με επισήμανση αριθμού έγκρισης συσκευασία των αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων και τη διαθέτει προς επίδειξη, εφόσον ζητηθεί από τους καταναλωτές ή από τα αρμόδια όργανα ελέγχου. 

5.Στους παραβάτες των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 επιβάλ λεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) ανά είδος ή κωδικό προϊόντος και ανά παράβαση». 

Η παρούσα ισχύει από την 9η Ιουλίου 2024. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2024 

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ